Bình đẳng giới tại TH: Chìa khóa cho phát triển bền vững

28/08/2020

“Chính sách về cơ hội nghề nghiệp bình đẳng” của TH khẳng định Tập đoàn TH và các đơn vị của Tập đoàn luôn tạo các cơ hội công bằng trong các hoạt động nhân sự, tuyển dụng mà không có sự phân biệt về giới tính.


Để xây dựng một TH bền vững, trường tồn, “con người TH” được coi là một trong 6 trụ cột chính (các trụ cột khác là Dinh dưỡng, Sức khỏe, Môi trường, Giáo dục, Phúc lợi Động vật). Trong Chính sách Phát triển Bền vững của mình được phê duyệt tháng 6/2018, TH xác định:

“Mọi thứ có thể phát triển được hay không đều phụ thuộc vào con người. Tập đoàn TH đặt yếu tố con người vào vị trí cốt lõi, và đối xử với mọi người với sự tôn trọng xứng đáng thông qua việc xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ, bình đẳng và dễ chịu. Tập đoàn TH tin tưởng rằng chỉ khi xây dựng được môi trường như vậy cho cán bộ nhân viên của mình, Sáu Trụ cột Phát triển bền vững và các mục tiêu liên quan sẽ đưa đến kết quả thành công”.

“Chính sách về cơ hội nghề nghiệp bình đẳng”, được Tập đoàn ban hành ngày 1/2/2018, khẳng định Tập đoàn TH và các Công ty trong Tập đoàn là đơn vị luôn cung cấp các cơ hội công bằng trong hoạt động tuyển dụng.

Cùng với chính sách Chống phân biệt đối xử và Quy tắc Ứng xử của TH đã được ban hành trước đó, Chính sách “Cơ hội nghề nghiệp bình đẳng” khẳng định quyết tâm của TH trong việc ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử và quấy rối dưới mọi hình thức và nỗ lực mang lại những Cơ hội Nghề nghiệp Công bằng cho các nhân viên, ứng viên với mọi chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, tình trạng sức khỏe, người dân tộc thiểu số hay bất cứ đặc trưng nào được pháp luật bảo vệ. TH tuân thủ mọi quy định và điều luật được áp dụng.

Trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, hiện tại, số liệu thống kê tại một số đơn vị chính của TH cho thấy, số lượng quản lý cấp trung và quản lý cấp cao là nữ tại TH đang chiếm một tỉ lệ đáng khích lệ trong cơ cấu nhân sự và tổ chức của Tập đoàn. Trong đó, tỷ lệ trung bình của quản lý cấp trung là nữ ở các đơn vị THFC, THFM, THM và NASU là 30%. Không có khoảng cách về thu nhập giữa lao động nam giới và lao động nữ tại TH.

Giảm bất bình đẳng và Gia tăng bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái cũng lần lượt là các mục tiêu số 10 và số 5 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững Toàn cầu (SDG) mà Liên Hợp Quốc đã đề ra trong chương trình nghị sự đến năm 2030 mà Việt Nam cũng tham gia. Như vậy, chính sách về con người của TH không chỉ góp phần tạo bước phát triển bền vững cho Tập đoàn mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững chuẩn mực ở phạm vị quốc gia và quốc tế.