Phúc lợi động vật

Trong từ điển Collins, thuật ngữ “phúc lợi động vật” có nghĩa là “bảo vệ sức khỏe và tinh thần của động vật”. Phúc lợi động vật là các hoạt động nhằm đảm bảo động vật luôn có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Mặc dù các hoạt động phúc lợi động vật được triển khai trên toàn thế giới nhưng đây vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Cho tới hiện nay, tầm quan trọng của phúc lợi động vật vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ ở nước ta.
Tại Tập đoàn TH, Phúc lợi động vật được đặt mức ưu tiên cao trong các toàn bộ quá trình sản xuất sữa và mọi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc “5 Không” của Hội đồng phúc lợi động vật Anh Quốc năm 1979, về phúc lợi động vật như sau: