Cộng đồng

TH là một tập đoàn doanh nhân yêu nước. Chúng tôi luôn đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia. Không tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận mà là hợp lý hóa lợi ích. Bởi vậy, Tập đoàn TH luôn ưu tiên hợp tác với cộng đồng địa phương, và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng bất cứ khi nào và nơi nào có thể. TH nhận thức việc tham gia xây dựng các cộng đồng khác nhau ở các địa phương có đơn vị của Tập đoàn hoạt động là chìa khóa phát triển doanh nghiệp thịnh vượng, bền vững, và có tầm quan trọng tương đương với việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Điều này đã được mô tả như động lực nội tại của Tập đoàn trong báo cáo SDG 8: “Công việc thỏa đáng và Tăng trưởng kinh tế”. Ngoài ra, việc hợp tác với các cộng đồng này về phát triển kinh tế khu vực cũng phù hợp với các mục tiêu đề ra trong SDG 17, Quan hệ đối tác toàn cầu.