Môi trường

Bảo vệ môi trường là tôn chỉ hành động của Tập đoàn TH. Trong hơn 60 năm qua, con người đã tác động đến môi trường tự nhiên rõ rệt hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử nhân loại. Hậu quả là các hiện tượng thiên nhiên bất thường ngày càng gia tăng, tăng rủi ro lên môi trường tự nhiên cũng như đời sống con người, rõ rệt nhất là nguy cơ với ngành nông nghiệp. Tập đoàn TH quyết tâm góp phần vào việc thay đổi xu hướng tiêu cực này bằng việc tập trung vào sáu (6) khía cạnh của trụ cột môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới các mục tiêu SDG chủ yếu. Đáng chú ý nhất là việc Tập đoàn TH tham gia vào công cuộc chống Biến đổi Khí hậu (SDG 13 “Hành động Bảo vệ Khí hậu”), gia tăng Sản xuất Năng lượng Sạch với Giá hợp lý (SDG 7) và hỗ trợ bảo vệ cuộc sống trên mặt đất (SDG 15), đồng thời hướng toàn bộ hoạt động của Tập đoàn sao cho phù hợp với “Sản xuất và Tiêu thụ Bền vững) (SDG12).