Ban lãnh đạo

Hội đồng Chiến lược

Madam Thái Hương
Madam Thái Hương

Nhà Sáng lập

Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn

  

   

  

Bà Tô Minh Nguyệt
Bà Tô Minh Nguyệt

Giám đốc Tài chính Tập đoàn

  

  

  

   

Ông Trương Quốc Bảo
Ông Trương Quốc Bảo

Giám đốc Tiếp thị Tập đoàn

  

  

  

   

Ông Phạm Thế Quyền
Ông Phạm Thế Quyền

Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn

 

 

 

 

Ban Điều hành

Ông Ngô Minh Hải
Ông Ngô Minh Hải

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn

  

  

  

   

Ông Hoàng Công Trang
Ông Hoàng Công Trang

Tổng Giám đốc Tập đoàn

  

  

  

   

Ông Nguyễn Đức Nam
Ông Nguyễn Đức Nam

Giám đốc Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH

 

 

 

 

Bà Trần Thị Quyên
Bà Trần Thị Quyên

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

 

 

 

 

Ông Argyal Mandal
Ông Argyal Mandal

Giám đốc Khối sản xuất Tập đoàn

 

 

 

 

Ông Tal Cohen
Ông Tal Cohen

Giám đốc Vận hành Khối Trang trại Tập đoàn

 

 

 

 

Ông Sudipta Pathak Kumar
Ông Sudipta Pathak Kumar

Giám đốc Kiểm soát Chất lượng