Thư viện hình ảnh

Liên hệ truyền thông

Để biết thêm thông tin về TH Group, xin liên hệ với Bộ phận Truyền thông của chúng tôi theo địa chỉ email: media@thgroupglobal.com