Con người

Con người làm nên xã hội. Nguồn nhân lực chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như của từng doanh nghiệp. Tại Tập đoàn TH, con người là nền tảng của kinh doanh. Chúng tôi hoạch định nhân viên là yếu tố cốt lõi bởi vì chúng tôi xem họ là một phần của gia đình TH. Nhân viên là tài sản vô hình và giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi phát triển họ toàn diện. Chúng tôi trân trọng họ. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho nhân viên môi trường làm việc thân thiện và tích cực. Ở tập đoàn TH, chúng tôi tin rằng chỉ có làm việc trong những điều kiện tốt như vậy, chúng tôi mới có thể đạt được những mục tiêu và cam kết đã đề ra cho 6 trụ cột phát triển bền vững.

Các chương trình gắn kết nhân viên đã mang lại cho chúng tôi cơ hội để đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 10 (giảm yếu tố bất bình đằng) và SDG số 5 (bình đẳng giới). Chương trình này cũng sẽ được đề cập trong trụ cột “Giáo dục” và trụ cột “Cộng đồng” của chúng tôi.